Privacy Policy 

PS praktijk seksuologie Amsterdam

Ceryl Janssen (eigenaar praktijk, psycholoog NIP, seksuoloog NVVS/sh)

 

Please mail me for a privacy policy in English.

Bitte schreiben Sie mir wenn Sie eine deutsche Version wünschen.

 

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

PS praktijk seksuologie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt • Uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd zal worden als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens

• Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

• Geen persoonsgegevens zullen worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

• U geïnformeerd wordt over uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en hoe deze gerespecteerd worden.

 

Binnen de praktijk PS praktijk seksuologie ben ik, Ceryl Janssen, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact op wenst te nemen, dan kan dit telefonisch of via het contactformulier. (Zowel mijn telefoonnummer als het contactformulier zijn te vinden op deze site onder de button 'contact'.)  

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Ceryl Janssen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden

• Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De behandelovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ceryl Janssen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam

• Tussenvoegsel

• Achternaam

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geslacht

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• BSN

• Gegevens over (psychische) gezondheid

 

Uw persoonsgegevens worden door Ceryl Janssen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna gedurende de wettelijk verplichte 15 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten. Persoonsgegevens van cliënten worden door Ceryl Janssen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De behandelovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ceryl Janssen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam

• Tussenvoegsel

• Achternaam

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geslacht

• Geboortedatum

• BSN

• Gegevens over (psychische) gezondheid.

 

Uw persoonsgegevens worden door Ceryl Janssen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Maximaal 15 jaar

 

Verstrekking aan derden.

De door u verstrekte gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Ik maak gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

• Het verzorgen van de (financiële) administratie.

 

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) zijn uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij

• Op uw eigen schriftelijke en ondertekende verzoek, met een bijgesloten kopie van uw legitimatiebewijs

• Dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens kan opvragen. In een dergelijk geval dient Ceryl Janssen medewerking te verlenen en is hij verplicht om deze gegevens af te geven.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

PS praktijk seksuologie verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden uitsluitend verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Ceryl Janssen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

• Overleg met verwijzers of andere behandelaars wordt uitsluitend gevoerd na overleg met en toestemming van u en voor zover zij gehouden zijn aan geheimhouding van uw gegevens.

• Op alle gebruikte systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd

• Als daar aanleiding toe is anonimseer ik uw gegevens of zorg ik voor de encryptie ervan

• Van de persoonsgegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

• De maatregelen op het gebied van privacy beveiliging worden regelmatig getest.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Voordat ik een dergelijk verzoek kan inwilligen, ontvang ik graag een schriftelijk verzoek plus een kopie van uw legitimatie. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart, evenals de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort). Dit ter extra bescherming van uw privacy.

U hebt altijd het recht om de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken weer in te trekken. Dit geldt uiteraard zowel tijdens als na afloop van de behandeling.

 

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u om hierover direct contact met mij op te nemen. Mochten wij er samen niet uitkomen, wat heel vervelend is, dan bestaat er een klachtenprocedure en kunnen wij een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen.

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

 

Contactgegevens:

PS praktijk seksuologie

Ceryl Janssen

Tel. +31 (0)6 191 55 901

Mail: info@seksuologen.nl

 

Adres:

AOC gebouw

WG plein 172

1054 SC Amsterdam

 
  • U kunt zich direct aanmelden, er is geen wachtlijst
  • Avondconsult mogelijk
  • Voor mensen in het buitenland is telefonisch consult mogelijk